Tel. 0705650075| E-post. info@alate.se

Brandsäkra kemikalieskåp för lagenlig förvaring av kemikalier

Våra brandsäkra skåp uppfyller de lagar och regler som finns i Sverig och Europa. För säkerhetsskåp gäller den europeiska standarden SS EN 14470-1 sedan april 2004. Standarden är tvingande sedan 1 juli 2004. Kemikalieskåpets brandmotstånd testas genom brandprovning (typprovning). Brandisolerade kemikalieskåp skyddar din personal och din arbetsplats vid brand.

Brandsäkra skåp för förvaring av syror, vätskor, kemikalier och gaser

Kemikalieskåp för förvaring av brandfarliga vätskor, syror, kemikalier och gaser. Säkra skåp som är brandklassade i 90 och 30 minuter. Kemikalieskåpen minimerar ångor och eventuellt läckage blir kvar i säkerhetsskåpet. Brandklassen är satt efter den kemikalie som är mest explosiv, det innebär att kemikalier med lägre explosionsrisk klarar sig längre i kemikalieskåpet.

Brandsäkra kemikalieskåp som testas för att brandsäkerhetsklassas

Kemikalieskåpen som genomgått brandkammartester och är typgodkända enligt DIN EN 14470-1 och DIN 12925-1. Kemikaliskåpet står 100 mm från brandväggen vid test och utsätts för flammor. Efter test sker mätning på 13 definierade punkter i det brandsäkra kemikalieskåpet. De brandsäkra kemikalieskåpen 90 minuter uppfyller den högsta brandsäkerhetsklassen typ 90.

Enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 1997:10, 13 §: Kemikalier som kan alstra hälsofarliga luftföroreningar skall, när de inte används förvaras i mekaniskt ventilerade kemikalieskåp eller kemikalieutrymmen.

© 2020 Alaté